THE FEATURED

No Content Available

THE POPULAR

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวาน

องศาบริกซ์ (° Brix เขียนย่อเป็น °Bx) คือหน่วยวัดที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อระบุความเข้มข้นของน้ำตาลในสารละลาย เป็นการวัดเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของซูโครสในสารละลาย โดย 1 องศาบริกซ์เท่ากับซูโครส 1 กรัมต่อสารละลาย 100 กรัม

ไขความลับ: ดินเกิดจากอะไรและอะไรทำให้เกิดดิน

Soil คือส่วนผสมที่ซับซ้อนของวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ อากาศ น้ำ และสิ่งมีชีวิต ดินเป็นชั้นบาง ๆ ของวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวโลกและเกิดขึ้นจากการผุกร่อนของหิน ประกอบด้วยอนุภาคแร่ สารอินทรีย์ อากาศ น้ำ

ความสำคัญของ EC Meters ในระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ในระบบไฮโดรโปนิกส์เครื่องวัดค่าอีซี ใช้เพื่อวัดความเข้มข้นของสารอาหารในสารละลายธาตุอาหารสำหรับพืชเพื่อเติบโต ระบบไฮโดรโปนิกส์อาศัยสารละลายธาตุอาหารที่มีความสมดุลอย่างระมัดระวังเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเจริญเติบโต

เดซิเบลคืออะไรและวัดได้อย่างไร

เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวัดระดับเสียง เป็นมาตราส่วนลอการิทึมที่ใช้แสดงอัตราส่วนระหว่างความดันเสียงสองระดับ ระดับเดซิเบลได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงถึงการรับรู้เสียงของมนุษย์อย่างแม่นยำมากขึ้น ความสำคัญของการวัดเดซิเบลอยู่ที่ความสามารถในการวัดระดับเสียงในลักษณะที่สะท้อนถึงการรับรู้ของหูมนุษย์

THE HOTTEST

THE RISING

THE LATEST

เข้าใจค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน: การวัดที่แม่นยำ

ความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity ε) ในการตรวจวัดความร้อน ส่งผลต่อการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางความร้อน

Read more

เทคโนโลยีอินฟราเรดประโยชน์ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนวัตกรรม

คลื่นอินฟราเรดหรือแสงอินฟราเรด (Infrared Ray) เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้คนพบกับคลื่นอินฟราเรดทุกวัน ดวงตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันได้ แต่มนุษย์สามารถตรวจจับได้จากความร้อน

Read more

อินฟราเรดคืออะไร การประยุกต์และความสำคัญ

รังสีอินฟราเรด (Infrared) หรือแสงอินฟราเรดเป็นพลังงานรังสีประเภทหนึ่งที่ดวงตามนุษย์มองไม่เห็น แต่เราสัมผัสได้ถึงความร้อน วัตถุทั้งหมดในจักรวาลปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาในระดับหนึ่ง แต่แหล่งกำเนิดที่ชัดเจนที่สุดสองแหล่งคือดวงอาทิตย์และไฟ

Read more

MOST POPULAR